Klik op onderstaande link om onze algemene verkoopsvoorwaarden in PDF-formaat te downloaden, u kan de file ook opslaan via rechtermuisklik op de link:

Downloaden

Om dit bestand te kunnen openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Indien u dit programma niet heeft, kan u het hier gratis downloaden.

JM BRUNEAU SA,
Esplanade Oscar Van de Voorde 1,
9000 B-Gent

JM Bruneau richt zich enkel tot personen, bedrijven, instellingen en zelfstandigen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepsbekwaamheid gebruiken. JM Bruneau verkoopt niet aan particulieren of wederverkopers. Doordat de klant zijn bestelling heeft overgemaakt (schriftelijk, fax, e-mail, telefonisch, internet …), erkent hij dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van JM Bruneau en deze ook aanvaardt. De klant bevestigt hiermee dat hij niet zijn eigen verkoopsvoorwaarden zal gebruiken, dit zou tegenstrijdig zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden van JM Bruneau. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst van beide partijen. JM Bruneau is lid van BeCommerce en verbindt zich ertoe de gedragscode van deze vereniging in acht te nemen. Deze gedragscode is beschikbaar op volgende website http://www.becommerce.be.

1. REGISTRATIE EN BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

1.1.Navigeren op de site

De klant kan op de site kennis nemen van de diverse producten die JM Bruneau te koop aanbiedt. De klant kan vrijelijk navigeren op de diverse pagina’s van de site, zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

1.2.Registratie van een bestelling

Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « Artikelen toevoegen aan mijn bestelling » te klikken. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om: een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen door te klikken op « Mijn aankopen », eventuele fouten bij het ingeven van de gegevens te corrigeren door op « Terug » te klikken; de correctie is echter niet meer mogelijk eens de klant op « Bestelling valideren » geklikt heeft, de selectie van producten te beëindigen en deze producten te bestellen door te klikken op « Bestelling valideren ». Onverminderd hetgeen voorafgaat, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de klant voor bepaalde per post ontvangen handelsaanbiedingen zijn recht op de daaraan verbonden voordelen kan uitoefenen door naar de homepage van de site te gaan en te klikken op « Snel bestellen». Daarna wordt een nieuwe pagina (« Mijn aankopen ») geopend. De klant vermeldt de «Voordeelcode » die in de door hem ontvangen handelsaanbieding is vermeld, en geeft zijn bestelling op door de volgende gegevens te vermelden: de referentie(s), de gewenste hoeveelheid en de maat. Indien de voordeelcode niet door de site wordt herkend, behoudt de klant de mogelijkheid om van deze handelsaanbieding te profiteren onder gebruikmaking van andere bestelwijzen, met uitzondering van de site. De klant kan de door hem gekozen producten bestellen door eerst te klikken op « bestelling plaatsen » en zich vervolgens te identificeren via zijn e-mailadres en paswoord dat hij vooraf reeds in « Account aanmaken» heeft gecreëerd. De klant dient het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, postadres en beroepsactiviteit. De klant dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De klant moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de site te identificeren. De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.Als de klant eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen. Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de klant gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de klant en het leveringsadres van de producten.

1.3.Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de klant op « Bestelling valideren » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van JM Bruneau, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door JM Bruneau. In overeenstemming met het gestelde artikel 8 hierna, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop. JM Bruneau behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien JM Bruneau van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren raakten.

1.4.Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door JM Bruneau verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de producten, alsook de verzendkosten van de bestelling omvatten.

2. TECHNISCHE KENMERKEN

De technische kenmerken en specificaties van de producten staan vermeld in de catalogi die van kracht zijn. JM Bruneau behoudt zich echter het recht om deze kenmerken op om het even welk moment aan te passen. In dit laatste geval wordt de klant van de wijziging op de hoogte gebracht op het moment dat deze zijn bestelling doorgeeft.

3. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

JM Bruneau heeft het voorbehoud van eigendom over de geleverde goederen tot complete betaling van de factuur. Alle geleverde goederen aanwezig in de bedrijfsruimtes van de klant vallen onder dit voorbehoud van eigendom, tot bewijs van complete betaling overlegd kan worden. Gedurende het gehele voorbehoud van eigendom zijn de risico’s die op zouden kunnen treden gedurende de levering voor de verantwoordelijkheid van de klant. Als een bestelling niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, dan wordt de verkoop in volledig recht ontbonden, als een berichtgeving per aangetekende brief zonder antwoord gebleven is, waarna JM Bruneau de betreffende goederen direct op zal eisen, voor kosten en verantwoordelijkheid van de klant.

4. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw. Enkel prijzen die op het moment van de registratie van de bestelling (via catalogus of internet) vermeld werden op de website www.jm-bruneau.be zullen worden toegepast. De prijzen zijn gegarandeerd gedurende hun geldigheidsduur, met uitzondering van wijzigingen ten gevolge van drukfouten of aanpassingsfouten op de website. Onze prijsoffertes en pro forma facturen vallen onder dezelfde geldigheidsvoorwaarden, tenzij anders vermeld wordt op deze documenten. De prijzen dienen te worden verhoogd met de kosten voor de totale veiligheidsgarantie, behalve indien de klant uitdrukkelijk weigert om van deze garantie te genieten.

5. BETAALVOORWAARDEN

Onder voorbehoud van goedkeuring door onze klantendienst en zonder andere uitdrukkelijke vermelding op de factuur, dient de betaling bij ontvangst te gebeuren en zonder disconto. In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van de volledige schuld of van een deel ervan, wordt deze schuld en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar. Wij behouden ons eveneens het recht om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden. Iedere achterstallige (zelfs gedeeltelijke) betaling van een factuur van de klant op de vervaldatum, laat ons toe van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest te eisen tegen de interestvoet bepaald door het Ministerie van Financiën, voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal er een bedrag van 15% op de eisbaar geworden schuldvordering, met minimum van 75€ onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.

6. PRODUCTEN

De producten die door JM Bruneau aangeboden worden, beantwoorden aan de geldende Belgische normen en wetgeving. JM Bruneau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voorkomen omdat de aankoper de producten misbruikt of omdat de producten in de handen van kinderen of onverantwoordelijke personen terechtkomen. JM Bruneau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die op gebonden websites verschijnt en die toegankelijk is via een link vanuit onze website.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Garantie

Naast de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (art. 1649 bis e.v. B.W.), genieten al onze producten een garantie van minimum twee jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Deze garantie houdt een herstelling of vervanging (door een equivalent product) in van het betreffende materiaal. JM Bruneau kan het materiaal herstellen of vervangen maar de garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade. JM Bruneau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de klant. De factuur dient als garantiebewijs. Sommige producten genieten een specifieke of langere garantie zoals vermeld in onze catalogi. Behoudens specifieke vermelding, vallen de verpakkings- en verzendkosten van de terugname en de nieuwe verzending ten laste van de klant. De conventionele garantie is niet van toepassing in volgende gevallen: bij materiaal voorzien van een uiterste verbruiks- of houdbaarheidsdatum; bij abnormaal of niet-conform gebruik van het materiaal ten opzichte van de meegeleverde gebruiksaanwijzing, bij slechte bewaring of slecht onderhoud van het materiaal door de klant, bij normale slijtage van het materiaal, bij omzetting van het materiaal of incompatibiliteit met andere materialen. Behalve indien anders overeengekomen met de klant, geniet deze van de Totale Veiligheidsgarantie: een terugname van het materiaal bij hem thuis op onze kosten. Deze garantie is van toepassing op alle artikelen waar u niet tevreden over bent. Het desbetreffende artikel zal vervangen of terugbetaald worden. Bovendien beschermt de Totale Veiligheidsgarantie de klant gedurende 6 maand tegen verlies of beschadiging van het materiaal (behalve software, gepersonaliseerde artikelen, computers, printers, projectors en tablets), en dit vanaf de factuurdatum tot op het moment van ingebruikname. De garantie bedraagt 2,9% van het totaalbedrag excl. btw met een minimum van 0,99 € excl. btw en een maximum van 4,95 € excl. btw. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van de Totale Veiligheidsgarantie, dient hij dit uitdrukkelijk te vermelden.

7.2. Aansprakelijkheid

Voor zover JM Bruneau niet in staat zou zijn om op grond van een wettelijke bepaling zich van zijn volledige verantwoordelijkheid los te maken, zal de verantwoordelijkheid van JM Bruneau zich in elk geval beperken tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fabricagefout en bijgevolg voorzien kon worden bij het ondertekenen van een contract en beperkt is tot het bedrag waarvoor JM Bruneau verzekerd is. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruime betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook. JM Bruneau kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade die niet verbonden is aan het product en/of voor niet-conceptuele gebreken die van een externe factor afhangen en dus totaal niks met JM Bruneau te maken hebben, ongeacht het feit of de fout wel of niet bij de klant ligt. Als het materiaal geen fouten eigen aan het product of beschadigingen ten gevolge van externe factoren vertoont en JM Bruneau verantwoordelijk gesteld werd voor de vastgestelde schade, zullen de vooraf geciteerde aansprakelijkheidsbeperkingen toegepast worden. De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik en het onderhoud van het materiaal en de programmatuur conform de instructies en de aanbevelingen van de leverancier of de fabrikanten. De klant is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering, voornamelijk inzake veiligheid. JM Bruneau is in geen geval aansprakelijk voor de ontevredenheid van de klant ten opzichte van het gekochte product, zelfs niet indien JM Bruneau kennis had van de verwachtingen.

8. KLACHT – TERUGZENDING

Iedere klacht met betrekking tot een gebrek of duidelijke fabricagefout vastgesteld op het moment van de levering, moet binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten aangegeven worden. Iedere terugzending of terugname moet gebeuren na voorafgaande overeenkomst per telefoon en geldt enkel voor producten die maximum een maand geleden werden geleverd. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat teruggestuurd worden. Op maat gemaakte en gepersonaliseerde artikelen, evenals software kunnen niet teruggestuurd worden. e tevreden of geld terug “ garantie – De producten die teruggezonden werden voor omruiling of terugbetaling moeten maximum 30 dagen geleden geleverd zijn en in perfecte staat en originele verpakking terugbezorgd worden. De producten moeten voorzien zijn van alle meegeleverde accessoires en documenten, ongeopende verzegelde mapjes, onuitgepakte en ongebruikte verbruiksgoederen. De termijn waarbinnen moet gereageerd wordt voor sommige artikelen teruggebracht tot 7 dagen. Dit geldt voor: computers, randapparatuur (informatica), telefoontoestellen, faxapparaten, navigatiesystemen, videoprojectors, kopieerapparaten, ventilators, airconditioners.De verpakkings- en verzendkosten bij zowel een terugzending als een nieuwe zending vallen ten laste van de klant. JM Bruneau zal u een kredietnota van hetzelfde bedrag voorstellen of het artikel omruilen voor een product dat meer aan uw wensen voldoet. Op aanvraag storten we het bedrag binnen de 15 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel terug aan de klant. De voorwaarden aangaande terugname en nieuwe verzending voor producten die de Totale Veiligheidsgarantie genieten, staan vermeld in artikel 7. Voor iedere klacht met betrekking tot een bestelling, heeft u de mogelijkheid om onze klantendienst te contacteren opdat uw dossier zou behandeld worden. De consument kan ook steeds terecht bij het Online Dispute ResolutionPlatform van de Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand.

9. UITVOERING VAN DE BESTELLING

Bestellingen worden behandeld onder voorbehoud van beschikbare voorraad. JM Bruneau verbindt zich ertoe ieder besteld product te leveren binnen de aangegeven termijn. Indien deze termijn overschreden wordt, heeft de klant de mogelijkheid de bestelling te annuleren of een nieuwe termijn te accepteren zonder hiervoor een prijskorting of schadevergoeding te eisen.

10. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER INZAKE PERSOONLIJKE GEGEVENS

10.1. Het beheer van de persoonlijke gegevens van de koper gebeurt door de firma NV JM.Bruneau Belgium,Esplanade Oscar Van de Voorde 1,B-9000 Gent,RPR-BTW-BE 0465.015.822.brbrWij verbinden ons ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese wet voor databescherming zijnde de General Data Protection Regulation (GDPR).

10.2. JM Bruneau is ertoe gehouden de koper bepaalde persoonsgegevens (wettelijke vertegenwoordiger, werknemer, aangestelde) te vragen om de commerciële relatie en de verwachte service beter te kunnen organiseren. Deze gegevens zijn belangrijk voor de levering van onze producten en het beheer van de klantenrelatie met name de personalisatie van de prospectie en het uitwerken van statistieken.

Deze gegevens zijn bestemd voor de bedrijven binnen de Bruneau groep en worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen.

10.3. Onder voorbehoud van een specifiek verzoek en van het doorgeven van uw naam, voornaam, adres en klantnummer aan ons bedrijf, beschikt u over toegang tot, correctie van of recht van verzet bij de verwerking van uw persoonsgegevens evenals het recht op verwijdering volgens de voorwaarden van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 inzake bescherming van de privacy. U kan dit melden per brief aan onze klantendienst t.a.v. Bruneau – Esplanade Oscar Van de Voorde 1, 9000 Gent of per e-mail persoonsgegevens@jm-bruneau.be met daarbij een recto/verso kopie van de identiteitskaart.

U beschikt tenslotte over het recht om aan ons bedrijf richtlijnen te geven inzake de verwerking van uw persoonsgegevens na uw dood.

10.4. U kan commerciële promotie ontvangen per e-mail van onze commerciële partners. Indien u geen commerciële promotie wenst te ontvangen van andere bedrijven, kan u ons dit melden per brief t.a.v. Bruneau – Esplanade Oscar Van de Voorde 1, 9000 Gent of per e-mail persoonsgegevens@jm-bruneau.be.

JM. Bruneau neemt bepaalde telefoongesprekken tussen de klanten en de klantendienst op met als enige doel de kwaliteit van haar diensten te verbeteren. Met uitzondering van voorafgaande aanvragen naar aanbiedingen i.v.m. het openen van een krediet, worden deze gegevens niet langer dan 1 maand na het opnemen bewaard.

10.5. Ter herinnering: minderjarigen hebben geen mogelijkheid om een contract te sluiten. Iedere bewaring van gegevens van minderjarigen moet vooraf gegaan worden van specifieke toestemming van de ouder of de voogd, die het recht heeft zich te verzetten tegen het bewaren van deze gegevens of het uitlenen van deze gegevens aan derden.

10.6. Indien u opmerkingen heeft of indien wij abusievelijk onjuiste informatie hebben opgeslagen, vragen wij u dit te melden aan onze functionaris voor de gegevensbescherming op het e-mailadres dpo@jm-bruneau.be

Indien u geen antwoord gekregen heeft of indien u van mening bent dat het probleem niet opgelost werd ondanks onze tussenkomst, heeft u de mogelijkheid om klacht neer te leggen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), Hoogstraat 139, B-1000 Brussel of bij de controle-instantie van de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft.

10.7. Meer algemene informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies op onze website vindt u op www.jm-bruneau.be.

11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

JM. Bruneau verleent klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de webdiensten www.jm-bruneau.be en www.bruneautech.be. JM Bruneau behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die in het kader van de huidige overeenkomst overgedragen worden, op basis van de wet van 31 augustus 1998 inzake de juridische bescherming van databanken (wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 in Belgisch recht omzet). Alle zowel visueel als sonoor gebruikte merknamen, teksten, commentaren, naslagwerken, illustraties en afbeeldingen die op de site JM. Bruneau worden weergegeven zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. Ze zijn het volledige eigendom van JM. Bruneau en zijn partners. Iedere reproductie of kopie, geheel of gedeeltelijk, wordt beschouwd als vervalsing en kan een burgerlijke of strafrechterlijke verantwoordelijkheid tot gevolg hebben. JM Bruneau verbiedt u om dieptelinks (‘deep linking’), inkaderingen (‘framing’) of hypertekst-links te maken naar haar homepage. Het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de catalogus van JM. Bruneau is strikt verboden. Hoewel JM. Bruneau de grootste zorg heeft besteed aan het creëren en realiseren van haar site, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden. JM. Bruneau kan de meegedeelde informatie ten alle tijden wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving. JM. Bruneau zal alle redelijke inspanningen leveren om virussen te voorkomen. De site van JM. Bruneau bevat links naar andere sites. JM. Bruneau kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor virussen. De huidige voorwaarden zijn een aanvulling van de voorwaarden die op de site vermeld staan. JM. Bruneau behoudt zich het recht om deze huidige voorwaarden ten alle tijde aan te passen en/of aan te vullen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

12 – TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van Doornik bevoegd. Al onze prijzen worden in euro aangegeven en zijn exclusief btw. Onze prijzen en aanbiedingen zijn bestemd voor professionelen met uitzondering van wederverkopers. Eventuele bijdragen zoals Recupel, Auvibel, Reprobel en BEBAT worden op de factuur vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De garantie van een efficiënte dienst na-verkoop: Een groep van professionele technici staat tot uw dienst en zal steeds trachten een oplossing te zoeken voor uw problemen gedurende de gehele garantieperiode en zelfs erna. Heeft u nog vragen of wenst u extra informatie? Contacteer ons op 070/22.26.26