1. Welke gegevens worden er verzameld en op welke juridische basis?

In het kader van de raadpleging en het gebruik van onze website www.jm-bruneau.be (jm-bruneau.nl, jm-bruneau.lu), is JM Bruneau ertoe gehouden de koper bepaalde gegevens te vragen om de commerciële relatie en de verwachte service beter te kunnen organiseren of in het kader van onze gerechtvaardigde belangen als verantwoordelijke voor de verwerking ervan.

Op de pagina's waar persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt de koper duidelijk gemaakt welke gegevens verplicht zijn (aangeduid door het symbool ) en welke gegevens facultatief zijn, alsook wat eventueel de gevolgen zijn indien deze gegevens niet doorgegeven worden.

De verzamelde gegevens zijn : uw bedrijf, uw professionele identificatiegegevens, uw leveringsgegevens, uw facturatiegegevens, de gegevens die verband houden met de zakelijke relatie en uw navigatiegegevens.

We gebruiken bovendien ook de gegevens die onze zakelijke partners ons hebben doorgegeven. In het geval van prospectie via e-mail naar prospecten die voordien nog geen zakelijke relatie met Bruneau zijn aangegaan, verzekeren we u dat de e-mailadressen op een vertrouwelijke en legale manier verzameld werden. Er verschijnt immers steeds vooraf een boodschap met daarin de vermelding dat de gegevens eventueel aan derden kunnen worden doorgegeven, en dat men steeds het recht heeft zich hiertegen te verzetten via een eenvoudige klik.

2. Waarom worden deze gegevens verzameld?

Sommige gegevens zijn onontbeerlijk voor de afhandeling van uw vraag of bestelling, andere helpen ons u beter te leren kennen en dientengevolge de aanbiedingen beter af te stemmen op uw behoeften, zoals bijvoorbeeld door de prospectieacties, die u ontvangt, te personaliseren, aan de hand van statistische of marketingstudies over producten of over de navigatie op de website.

Zodra u een account bij ons bedrijf aanmaakt of u zich op onze nieuwsbrief inschrijft, zijn wij bij machte onze commerciële aanbiedingen aan u te richten, zodra we van mening zijn dat deze u kunnen interesseren.

Wanneer we u een e-mail verzenden, vermelden we steeds duidelijk in de onderwerpregel, die in uw mailbox zichtbaar is, de identiteit, het merk Bruneau of de commerciële aard van ons voorstel.

3. Wat zijn uw rechten ?

Conform de algemene verordening betreffende gegevensbescherming n° 2016/679 van 27 april 2016 en onder voorbehoud van een uitdrukkelijk verzoek, heeft u recht op toegang tot en rechtzetting van uw persoonlijke gegevens. Bovendien heeft u het recht zich ertegen te verzetten of de persoonlijke gegevens die betrekking tot u hebben te laten wissen. U kunt dit recht uitoefenen door onze klantendienst via e-mail (persoonsgegevens@jm-bruneau.be ) of via de post (Bruneau – Esplanade Oscar Van de Voorde 1, 9000 Gent ) te contacteren, met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart (recto/verso).

In geval van prospectie via e-mail vindt u eveneens onderaan een boodschap om, via een eenvoudige klik, uw recht van bezwaar tegen het verzenden van elke nieuw bericht uit te oefenen.

Complementaire gegevens betreffende de privacybescherming ten opzichte van de verwerking van de persoonlijke gegevens kunnen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ) verkregen worden.

Als het recht van bezwaar wordt uitgeoefend, zal onze firma de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, behalve in geval van wettelijke en dringende gronden, of voor het garanderen van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van deze rechten op juridische wijze. Als dit niet het geval is, zal onze firma u op de hoogte brengen van de redenen waarom de rechten, waarvan u gebruik wenst te maken, niet volledig, of slechts gedeeltelijk, worden toegepast.

U heeft als laatste ook nog de optie om ons bedrijf richtlijnen te geven omtrent uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

4. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

De persoonlijke gegevens die tot u betrekking hebben worden niet langer dan de strikt noodzakelijke duur van de doeleinden ervan, zoals hierboven beschreven, bewaard.

De persoonlijke gegevens die tot u betrekking hebben en die door onze firma gebruikt worden om de relaties met de firma’s waarmee Bruneau samenwerkt te onderhouden, worden gedurende de zakelijke relatie bewaard, met het oog op commerciële doeleinden, rekening houdende met – en niet langer dan - de maximale duur die door de wet wordt voorgeschreven.

Hetzelfde geldt ook voor de persoonlijke gegevens die betrekking hebben tot het beheer van uw bestellingen, de leveringen van onze producten, de facturatie en de boekhouding van uw klantenaccount. Deze gegevens worden eveneens bewaard gedurende de periode die wettelijk voorgeschreven wordt.

Ons bedrijf verbindt zich ertoe, dat de persoonlijke gegevens, die tot u betrekking hebben, gearchiveerd of verwijderd worden, zodra het bewaren ervan niet meer noodzakelijk is en de maximale wettelijke duur van de opslag ervan verstreken is.

5. Voor wie zijn de gegevens bestemd ?

Ons bedrijf is de bestemmeling van deze verzamelde gegevens, met inbegrip van de bevoegde en gemachtigde personeelsleden van ons bedrijf, die - omwille van hun functies – kennis moeten hebben van deze gegevens voor een correcte verwerking ervan.

We hebben bepaalde taken op vlak van technische dienstverlening (huisvesting, onderhoud,…), marketing of logistiek aan externe dienstverleners uitbesteed. Deze ontvangen uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om hun taken te volbrengen.

We zien erop toe dat deze externe dienstverleners de overgedragen gegevens in alle veiligheid en vertrouwelijkheid bewaren.

6. Gegevensbescherming:

We verbinden ons ertoe dat de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens verzekerd worden, met extra aandacht voor de risico’s bij de behandeling ervan en de aard van uw persoonlijke gegevens, dankzij de strikt technische en organisatorische maatregelen die binnen ons bedrijf genomen worden. Voor de gegevens die “online” verzameld worden gebruiken we SSL-encryptie, geleverd door GlobalSign, waardoor een hoog beschermingsniveau gegarandeerd wordt.

U erkent dat het beleid op vlak van de gegevensbescherming en de cookies enkel wordt toegepast in het kader van de raadpleging en het gebruik van onze website, en in geen geval betrekking heeft tot de verzamelde en/of behandelde gegevens op externe websites of bronnen, waarvan een link zichtbaar is op onze website. Bijgevolg is onze website slechts verantwoordelijk voor de gebruikelijke praktijken bij deze externe websites en bronnen ter verzameling en de behandeling van de persoonlijke gegevens. Bij een niet-nakoming ervan, volgen we het beleid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens, eigen aan deze externe websites of bronnen.

7. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking ervan?

De verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is de firma Bruneau, Naamloze Vennootschap – Ondernemingsnummer 0465.015.822 - RPM Gent, met als adres Esplanade Oscar Van de Voorde 1 – 9000 GENT.

8. Functionaris voor gegevensbescherming 

Onze firma Bruneau en de medewerkers zetten zich dagelijks in voor het respect van de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens. Indien u opmerkingen heeft, of indien ons beleid ongewild niet voldeed aan uw verwachtingen, nodigen we u uit dit via e-mail mee te delen aan onze functionaris voor gegevensbescherming. Stuur hiervoor een bericht naar dpo@jm-bruneau.be.

Mocht u geen antwoord krijgen op uw bericht of als het geschil – ondanks onze voorstellen – niet wordt opgelost, heeft u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of bij de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waarin u gewoonlijk verblijft.

9. Cookies

De rubriek “cookies” laat u toe meer te weten over de oorsprong en het gebruik van de navigatiegegevens die bij uw raadpleging van de website opgeslagen worden, en over uw rechten hieromtrent. Deze rubriek is bijgevolg belangrijk voor u, aangezien u een positieve ervaring met onze diensten wenst te hebben, die uw gegevens op een vertrouwelijke manier moeten behandelen, en ook voor ons, aangezien we een nauwkeurig en volledig antwoord wensen te formuleren op uw vragen omtrent de raadpleging van onze website, rekening houdende met uw verlangens. Als u onze website raadpleegt, kunnen er daarom gegevens, met betrekking tot de navigatie van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, etc.) op onze website/app, geregistreerd worden in bestanden – de zogenaamde “cookies”- en op uw apparaat geïnstalleerd worden. Bovendien hebben we ook de mogelijkheid om direct, of via onze dienstverleners (communicatieagentschappen, reclamebureaus) advertentieruimte te kopen, om onze activiteiten en aanbiedingen op websites/apps van derden in het oog te laten springen, door middel van boodschappen met een publicitaire inhoud (tekst, beelden, animaties, video’s, etc.), verspreid door deze websites/apps. Denk eraan dat enkel de uitgever van een cookie in staat is deze te lezen of de informatie, die daartoe behoort, te wijzigen.

Wat is een cookie ?

Een cookie is een klein bestand, in de vorm van een tekst, dat op uw computer wordt opgeslagen tijdens uw bezoek aan een website of bij de raadpleging van reclame. Het voornaamste doel van deze cookies is om informatie, met betrekking tot uw navigatie op websites te verzamelen, en om u op deze wijze persoonlijke diensten te kunnen voorstellen.

Op uw computer worden de cookies beheerd door uw browser.

Verschillende soorten cookies:

Wanneer u ingelogd bent op onze website jm-bruneau.be (jm-bruneau.nl, jm-bruneau.lu), kunnen we ertoe gebracht worden, onder voorbehoud van uw voorkeur (zie " Uw voorkeur betreffende de cookies "), verschillende cookies op uw apparaat te installeren, zodat we de browser van uw apparaat kunnen herkennen tijdens de geldigheidsduur van een bepaalde cookie.

Op onze website worden er verschillende soorten cookies gebruikt, met elk een ander doeleinde.

De functionele cookies:

Het gaat hier om cookies, die aan Bruneau de mogelijkheid geven om uw ervaring op onze website te personaliseren (bijvoorbeeld door de laatst geraadpleegde producten weer te geven, door inloggegevens te bewaren, door de artikelen in uw winkelwagentje te bewaren, alvorens u verdergaat) of door de weergave van onze website jm-bruneau.be (jm-bruneau.nl, jm-bruneau.lu) aan de voorkeuren voor beeldweergave op uw apparaat (resolutie, besturingssysteem, etc.) tijdens uw bezoek aan onze website aan te passen, in overeenstemming met het materiaal en de software voor visualisering en beeldweergave, geïnstalleerd op uw apparaat.

Analytische cookie:

Het gaat hier om cookies die aan Bruneau de mogelijkheid geven om de prestaties van de website te verhogen en de werking ervan te verbeteren (onze website verzamelt bijvoorbeeld vanaf de actieve software op uw eigen computer gegevens over de datum, de geraadpleegde pagina’s, de tijd van raadpleging, het IP-adres, de toegangsverlener, de zoekmachine en de link die aanleiding gaf tot uw bezoek). Door de verzameling van deze gegevens kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren en de doeltreffende werking van onze partnerschappen verhogen.

Third-party cookies:

Wanneer u op onze website surft, kunnen een of meerdere cookies van onze partners (« third-party cookies » ) op uw computer geplaatst worden. Deze third-party cookies hebben als doel uw interesses, op basis van de geraadpleegde of gekochte producten op onze website, te identificeren en de navigatiegegevens te verzamelen, zodat de reclameboodschappen die aan u gericht zijn buiten onze website gepersonaliseerd kunnen worden. In het kader van dergelijke partnerschappen met publicitaire doeleinden kan Bruneau verzocht worden om gegevens betreffende uw aankopen en de geraadpleegde producten op onze website aan onze partner door te geven.

We zien erop toe dat onze partnerbedrijven de verzamelde gegevens op de website van jm-bruneau.be (jm-bruneau.nl, jm-bruneau.lu) uitsluitend gebruiken voor de vooropgestelde noden van Bruneau, en in overeenstemming met onze instructies, onder eerbiediging van de gewijzigde wet voor informatica en vrijheid van 6 januari 1978, en van de algemene verordening gegevensbescherming n° 2016/679 van 27 april 2016, en zich eveneens ertoe verbinden geschikte beveiligings- en beschermingsmaatregelen voor de vertrouwelijkheid van de gegevens te voorzien.

Uw voorkeur betreffende de cookies

Er zijn tal van mogelijkheden voor het beheer van de cookies. Via de gekozen instellingen voor privacy worden zowel de online navigatie als de toegang tot bepaalde diensten beïnvloed, waarbij het gebruik van cookies noodzakelijk is. U kunt uw keuze op elk moment aangeven, door uw wensen op vlak van cookies uit te drukken en aan te passen, via de methodes die hieronder worden beschreven, of door uw navigatiesoftware correct in te stellen.

U kunt bij de instellingen van uw navigatiesoftware aanduiden dat de cookies op uw apparaat geregistreerd moeten worden, of dat deze daarentegen geweigerd moeten worden, ofwel systematisch, ofwel volgens de uitgever ervan. U kunt bovendien ook bij de instellingen van uw navigatiesoftware ervoor kiezen dat u steeds de optie moet hebben om de cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een bepaalde cookie automatisch op uw apparaat geïnstalleerd wordt. Als u hierover meer informatie wenst, raadpleeg dan snel de rubriek ‘Hoe kunt u uw voorkeuren aanduiden, afhankelijk van de browser die u gebruikt?’

De registratie van een cookie op een apparaat is voornamelijk onderworpen aan de wil van de gebruiker van het apparaat, die op elk ogenblik uitgedrukt of gewijzigd kan worden, en volledig gratis via de keuzes die door de navigatiesoftware worden aangeboden. Als u in uw navigatiesoftware ervoor gekozen heeft, de registratie van cookies op uw apparaat te accepteren, worden de cookies, die in de geraadpleegde pagina’s en inhoud geïntegreerd zijn, tijdelijk op uw apparaat in een hiervoor voorziene ruimte bewaard. Deze cookies kunnen er enkel door hun oorspronkelijke uitgever gelezen worden.

Als u de registratie van cookies op uw apparaat weigert, of u diegene, die reeds geregistreerd werden, verwijdert, kunt u geen gebruik meer maken van een reeks functies, die evenwel noodzakelijk zijn voor het surfen op bepaalde pagina’s van onze website. Dit is onder andere het geval bij pagina’s of diensten waarbij u zich moet identificeren. Dit is eveneens het geval wanneer wij – of onze dienstverleners – niet in het kader van de technische compatibiliteit in staat zijn het type van de gebruikte browser op uw apparaat, de taal- en de beeldinstellingen of het land, waarin uw apparaat met het internet verbonden is, te herkennen. In dergelijk gevallen onttrekken we ons aan alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen, die voortvloeien uit een verminderde werking van onze diensten, aangezien we onmogelijk de cookies kunnen registreren of raadplegen die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van onze website. Het gaat hier dan om de cookies die door u geweigerd of verwijderd werden.

Wanneer u uw apparaat met andere personen deelt:

 • In dit geval kunnen we niet op een correcte manier garanderen dat de diensten en de reclames die op uw apparaat worden aangeboden overeenstemmen met hetgeen er enkel bij eigen gebruik wordt voorgesteld. Deze kunnen immers eveneens op een andere gebruiker van het apparaat afgestemd zijn.
 • U bent vrij om te kiezen, het apparaat met andere personen te delen. In dit geval bent u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de privacyinstellingen van uw browser op vlak van de cookies.

Hoe kunt u uw voorkeuren aanduiden, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van de cookies en uw voorkeuren is de configuratie van elke browser verschillend. Deze configuratie wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u steeds kunt controleren, op welke manier u uw voorkeuren op vlak van de cookies kunt wijzigen.


 • Voor Internet Explorer: klik hier
 • Voor Safari: klik hier
  Of volg de volgende instructies : Kies Safari > ‘Voorkeuren’, klik daar op ‘Privacy’; klik vervolgens op ‘Cookies tonen’, en kies een van de gewenste opties
 • Voor Chrome: klik hier
  Of volg de volgende instructies : open het configuratiemenu (icoon van moersleutel), en kies voor ‘Instellingen ; klik vervolgens op ‘Geavanceerd’ en kies voor ‘Instellingen voor content’, kies ten slotte voor een van de gewenste opties.
 • Voor Firefox: klik hier
 • Voor Opera: klik hier

Als u meer wenst te weten over de cookies en hun beheer, ga dan naar de optie ‘Help’ in het menu van uw browser.

Uw voorkeuren online uitgedrukt bij interprofessionele platformsU kunt surfen naar de website van Youronlinechoices, voorgesteld door professionele bedrijven voor digitale reclame, samen gegroepeerd in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en in België beheerd door het ‘Interactive Advertising Bureau’.

Op deze manier komt u te weten welke bedrijven op dit platform ingeschreven zijn, en aan u bijgevolg de mogelijkheid geven om de cookies te weigeren of te accepteren, die door deze firma’s gebruikt worden, om de weergegeven reclame aan de navigatiegegevens op uw apparaat aan te kunnen passen: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/controler-ses-cookies.

Dit Europees platform wordt door honderden professionele bedrijven voor online reclame gedeeld en vormt een gecentraliseerde interface, op basis waarvan u de cookies kunt weigeren of aanvaarden, die gebruikt worden om de weergegeven reclame aan de navigatiegegevens op uw apparaat aan te passen.

Let er wel op dat deze procedure geen invloed heeft op de weergave van reclame op de websites die u bezoekt. Dit zorgt er louter voor dat de technologieën, die toegepast worden om de reclame aan uw interesses aan te passen, geblokkeerd worden.